Giới thiệu chung

Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn xây dựng được thành lập vào ngày 31/12/2013, theo Quyết định số 1410/QĐ – BXD ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục Quản lý hoạt động xây dựng, được khắc con dấu theo mẫu quy định để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo sự ủy quyền, phân cấp quản lý tài chính kế toán của Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng và các quy định của pháp luật.

I. Chức năng

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn xây dựng thực hiện chức năng tham mưu cho Cục trưởng Cục quản lý hoạt động xây dựng trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng đối với các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Cục Quản lý hoạt động xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn các lĩnh vực trong hoạt động đầu tư xây dựng.

II. Nhiệm vụ

1. Tổ chức nghiên cứu đề xuất soạn thảo các chủ trương, chính sách, định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật về: Lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, quản lý năng lực hoạt động xây dựng, giấy phép xây dựng, an toàn, vệ sinh lao động trong xây dựng để Cục trình cấp có thẩm quỳên phê duyệt, ban hành hoặc Cục phê duyệt, ban hành theo thẩm quyền.

2. Hướng dẫn, tổ chức hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về: Lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, quản lý năng lực hoạt động xây dựng, giấy phép xây dựng, an toàn, vệ sinh lao động trong xây dựng.

3. Tham gia xây dựng, trình ban hành chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ về: Quản lý dự án đầu tư xây dựng; đào tạo, bồi dưỡng cho việc cấp chứng chỉ hành nghề, sát hạch cho việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với các lĩnh vực trong hoạt động xây dựng.

5. Hướng dẫn công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và pháp luật về đấu thầu.

6. Tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thẩm tra thiết kế cơ sở, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và theo đề nghị của chủ đầu tư.

7. Đầu mối theo dõi, nắm tình hình, thông tin các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (thường trực Hiệp hội Quản lý dự án đầu tư xây dựng Việt Nam). Dịch vụ cung cấp Chuyên gia quản lý dự án, quản lý kỹ thuật xây dựng, quản lý kinh tế xây dựng, quản lý rủi ro trong xây dựng…

8. Nghiên cứu biên soạn và trình ban hành chương trình huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong xây dựng cho các đối tượng hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật.

9. Nghiên cứu quy trình kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong xây dựng. Tổ chức thực hiện kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong xây dựng theo quy định.

10. Tổ chức tập huấn, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động trong ngành Xây dựng theo quy định của pháp luật.

11. Tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục. Tổ chức công bố thành tựu khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ, hội nghị, hội thảo về công nghệ xây dựng, hợp tác quốc tế, dịch vụ hỗ trợ hoạt động cho các Hội nghề nghiệp và các lĩnh vực hoạt động xây dựng khác.

12. Các dịch vụ tư vấn khác.

 

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Bộ xây dựng