1 03/2014/TT-BXD -Sửa đổi, bổ sung ðiều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/Nð-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
2 02/2014/TT-BXD - Quy định sử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, Khai thác,sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, ...
3 01/2014/TT-BXD-Hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ
4 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT- Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
5 207/2013/NĐ-CP-Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
6 18/2013/TT-BXD-Sửa đổi, bổsung một số Điều tại Thông tưsố07/2013/TT-BXD - Hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ
7 19/2013/TT-BXD- Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời
8 17/2013/TT-BXD-Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
9 16/2013/TT-BXD-Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 06/2013/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị
10 15/2013/TT-BXD-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
11 14/2013/TT-BXD-Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của NĐ 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dựng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
12 13/2013/TT-BXD-Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.
13 84/2013/NĐ-CP-Quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư
14 14_2016_TT-BXD_Thong tu huong dan ve cap giay phep hoat dong xay dung va quan ly nha thau nuoc ngoai tai Viet Nam
15 15_2016_TT-BXD_Thong tu huong dan ve cap giay phep xay dung
16 16_2016_TT-BXD_Thong tu huong dan ve hinh thuc to chuc quan ly du an đau tu xay dung
17 18_2016_TT-BXD_Thong tu huong noi dung tham dinh-phe duyet du an va thiet ke-du toan xay dung
18 17_2016_TT-BXD_Thong tu nang luc to chuc-ca nhan hoat dong xay dung

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Bộ xây dựng